ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางการเห็นในการคัดแยกขยะหน้ากากอนามัยเพื่อลดการระบาดของ COVID-19 ผ่านถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Promoting and developing the potential of the visually impaired people in used face masks sorting in order to reduce the spread of COVID-19 through innovative waste sorting bin for all people
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Assoc. Dr. Patranit Srijuntrapun
คำสำคัญ พิการทางการเห็น;การคัดแยกขยะ;ขยะหน้ากากอนามัย;Visually impaired students;Waste sorting;Face mask
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย ที่ผ่านมาคนพิการทางการเห็นไม่สามารถคัดแยกขยะได้ด้วยตนเองเนื่องจากมองไม่เห็นสีของถังขยะที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม การขับเคลื่อนองค์ความรู้การจัดการขยะผ่าน “นวัตกรรมถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพคนพิการทางการเห็นในการคัดแยกขยะหน้ากากอนามัยตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 เป็นการดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสอนคนตาบอดอย่างเหมาะสม
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง