ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบป้องกันเพรียงในท่อนำน้ำทะเลสำหรับเรือในกองทัพเรือ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Knowledge management and transfer of research technology of Seawater Pipework Anti-fouling System for Royal Thai Navy
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นาวาเอก เสวียง เถื่อนบุญ
คำสำคัญ เพรียง;ท่อนำน้ำทะเล
หน่วยงาน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยระบบป้องกันเพรียงในท่อนำน้ำทะเลสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยในการจัดการความรู้คณะวิจัยได้ดำเนินการจัดทำสื่อนำเสนอและจัดทำชุดสาธิตจำลองขนาดเล็ก เพื่อให้สะดวกพกพาและสะดวกในการสาธิตหลักการการทำงานของระบบ จากนั้นดำเนินการจัดอบรมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ช่างเครื่องบนเรือหลวง ได้แก่เรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงบางประกง การดำเนินการโครงการจัดการความรู้ในรอบนี้ ซึ่งเป็นการบรรยายครั้งที่ 4-7 คณะทำงานได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ โดยดำเนินการบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ของเรือหลวงกระบุรี โรงเรียนนายเรือ เรือหลวงตากสิน เรือหลวงเจ้าพระยาและเรือหลวงสายบุรีจำนวน 93 นาย โดยในการจัดการบรรยายครั้งที่ 4 และ 7 เป็นการจัดการบรรยายพร้อมติดตั้งระบบป้องกันเพรียง 3 เครื่อง โดยการติดตั้งระบบป้องกันเพรียงบนเรือหลวงกระบุรี เริ่มต้นจากการสำรวจจุดก่อนการติดตั้ง ดำเนินการติดตั้งระบบ จากนั้นดำเนินการเดินระบบเพื่อต่อเข้ากับขั้วแท่งอาโนดของทั้งสอง Seachest โดยการเดินระบบจะติดตั้งตามแบบการติดตั้งระบบป้องกันเพรียงบนเรือหลวงกระบุรี โดยในขั้นตอนการติดตั้งระบบจะดำเนินตามเอกสารควบคุมคุณภาพ (Quality Control Protocol) ซึ่งแสดงในส่วนภาคผนวกของคู่มือจัดการความรู้ระบบป้องกันเพรียง จากผลการประเมินการจัดการความรู้ 7 ครั้ง โดยผู้เข้าอบรมมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.76 96.87 และ 96.36 91.15 89.28 89.5 และ 89.05 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการสร้างระบบป้องกันเพรียง การออกแบบระบบป้องกันเพรียง การคำนวณน้ำหนักของอาโนดและค่ากระแส การติดตั้งระบบป้องกันเพรียงบนเรือหลวง ได้อย่างเป็นรูปประธรรม
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง