ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวประสบการณ์เชิงเกษตร (ส้มโอ) จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ THE DEVELOPMENT OF POMELO AGRO-EXPERIENCE TOURISM IN CHAIYAPHUM PROVINCE, THAILAND
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางศุภณัฐ สุภัทโรบล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Mrs. Supanat Supattarobon
คำสำคัญ การพัฒนาการท่องเที่ยว;การท่องเที่ยวเชิงเกษตร;การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์;tourism development;agro tourism;experience tourism
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย การพัฒนาการท่องเที่ยวประสบการณ์เชิงเกษตร (ส้มโอ) จังหวัดชัยภูมิ ต้องมีกระบวนการดำเนินงาน และ กลยุทธ์ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิด และทิศทางที่สนับสนุนประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ส้มโอ) จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และบทบาทขององค์กร โดยศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที่ยวประสบการณ์เชิงเกษตร (ส้มโอ) จังหวัดชัยภูมิ เพื่อจะได้ดำเนินการพัฒนาตามกลยุทธ์การจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ส้มโอ) จังหวัดชัยภูมิ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ข้อมูลเพิ่มเติม -
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง