ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีและการใช้ชีวภัณฑ์ปฏิปักษ์ Bacillus megaterium ในการควบคุมโรคไหม้และขอบใบแห้งของข้าวก่ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
คำสำคัญ ชีวภัณฑ์ปฏิปักษ์;Bacillus megaterium;โรคไหม้;ขอบใบแห้ง
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีและประเมินประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ปฏิปักษ์ B. megaterium ในการควบคุมโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งของข้าวก่ำพันธุ์ดอยสะเก็ดภายใต้สภาพโรงเรือน จัดการทดลองเป็น 2 การทดลองตามชนิดของโรค คือ 1) โรคไหม้ 2) โรคขอบใบแห้ง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์มี 4 ซ้ำ และจัดกรรมวิธีทดลองแบบ 5x4 แฟคทอเรียล ประกอบด้วยการใส่ปุ๋ยเคมี 5 อัตรา และการควบคุมโรค 4 กรรมวิธี อัตราใส่ปุ๋ยเคมี มีดังนี้ 1) อัตราควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี) 2) อัตราเกษตรกร (15.50 กกN และ 5 กกP2O5/ไร่) 3) อัตราแนะนำ 1 (6 กกN/ไร่) 4) อัตราแนะนำ 2 (11.23 กกN/ไร่) และ 5) อัตราแนะนำ 3 (N 10.29 กกN/ไร่ ) ส่วนกรรมวิธีควบคุมโรค มี 4 วิธีดังนี้ 1) ไม่ปลูกเชื้อสาเหตุโรคและไม่ควบคุมโรค 2) ปลูกเชื้อสาเหตุโรคอย่างเดียว 3) ปลูกเชื้อสาเหตุโรคและใช้สารเคมีควบคุมโรค 4) ปลูกเชื้อสาเหตุโรคและใช้ชีวภัณฑ์ปฏิ ปักษ์ B. megaterium ในการควบคุมโรค โดยสารเคมีที่ใช้ควบคุมโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งคือคาร์เบนดาซิมและคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีมีผลต่อการแตกกอและน้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินของข้าวก่ำพันธุ์ดอยสะเก็ดทั้งสองการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยอัตราเกษตรกรใส่ปุ๋ย 15.50 กกN และ 5 กกP2O5/ไร่ ทำให้การแตกกอและน้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินที่ระยะ 60 วันหลังปักดำสูงสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากอัตราแนะนำ 1 คือใส่ปุ๋ย 6 กกN/ไร่ ซึ่งใช้ปุ๋ยอัตราน้อยกว่าอัตราเกษตรกร เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งพบว่าผันแปรตามกรรมวิธีควบคุมโรคเพียงปัจจัยเดียวอย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้ชีวภัณฑ์ปฏิปักษ์ B. megaterim มีค่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง 42 และ 33 ตามลำดับ ซึ่งสามารถลดความรุนแรงของโรคทั้งสองชนิดได้อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) เมื่อเทียบกับการไม่ใช้ชีวภัณฑ์ปฏิปักษ์ B. megaterium แต่ด้อยกว่าการใช้สารเคมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีและการใช้ชีวภัณฑ์ปฏิปักษ์ Bacillus megaterium ในการควบคุมโรคไหม้และขอบใบแห้งของข้าวก่ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง