ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาการจัดการศัตรูดอกดาวเรืองในแปลงเกษตรกร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ
คำสำคัญ ศัตรูดอกดาวเรือง;เชื้อราไตรโคเดอร์มา
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาการจัดการศัตรูดอกดาวเรืองในแปลงเกษตรกร อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบว่า เกษตรกรมีกำไรสุทธิดีที่สุดในกรรมวิธีเกษตรกร และไม่แตกต่างจากกรรมวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชและพ่นไส้เดือนฝอยควบคุมแมลง สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูโดยชีววิธี แก่เกษตรกรและนักส่งเสริมพบว่าผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดศัตรูธรรมชาติและการควบคุมโดยชีววิธี และเกษตรกรมีความต้องการศัตรูธรรมชาติไปใช้ควบคุมศัตรูพืชในแปลงของตนเอง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาการจัดการศัตรูดอกดาวเรืองในแปลงเกษตรกร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง