ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกจากแก๊สทิ้งของกระบวนการไบโอเอทานอล
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Production of alternative fuel from waste gas emitting from bioethanol process
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Pailin Ngaotrakanwiwat
เจ้าของผลงานร่วม สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ , แดง แซ่เบ๊ , เสฎฐกรณ์ อุปเสน , ปฏิภาณ บุญรวม , เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
คำสำคัญ การแตกตัว;พลาสมา;เมทาชัน;การแยกน้ำด้วยวิธีการไฟฟ้าเคมีทางแสง;การควบรวมกระบวนการ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย ต้นแบบกระบวนการผลิตแก๊สมีเทน (CH4) จากแก๊สทิ้ง (CO2) ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไบโอเอทานอล ที่ประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย คือ หน่วยสลาย CO2 ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา หน่วยผลิต H2 จากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเคมีทางแสง และหน่วยผลิต CH4 จากแก๊ส CO/CO2 ร่วมกับ H2 ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) และผลิตแก๊สมีเทน แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ได้ดีกว่ากระบวนการ CO2 methanation ดั้งเดิม
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเคมี
  • อุตสาหกรรมเคมี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง