ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของไรแมงมุมหม่อน Tetranychus truncatus และศัตรูธรรมชาติในมันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ
คำสำคัญ ไรแมงมุมหม่อน;Tetranychus truncatus;ศัตรูธรรมชาติ;มันสำปะหลัง;ด้วงเต่า;Stethorus spp.
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของไรแมงมุมหม่อน Tetranychus truncatus และศัตรูธรรมชาติในมันสำปะหลัง พบไรแมงมุมหม่อนมีรูปแบบการกระจายแบบกลุ่ม มีด้วงเต่า Stethorus spp. เป็นศัตรูธรรมชาติที่สำคัญและมีปริมาณแปรตามปริมาณของไรแมงมุมหม่อน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของไรแมงมุมหม่อน Tetranychus truncatus และศัตรูธรรมชาติในมันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง