ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประดิษฐ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านเคมีไฟฟ้าเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
เจ้าของผลงานร่วม ศิริวิทย์ บัวเจริญ , อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล
คำสำคัญ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์;เคมีไฟฟ้า;พีเอชมิเตอร์.;โพเทนชิโอสแตท;การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์;ชุดการเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ผู้วิจัยทำการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์เคมีไฟฟ้า ได้แก่ โพเทนชิโอสแตท และ มาตรวัดพีเอช แบบ open source hardware โดยมีราคาถูก เหมาะแก่การใช้ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ทางผู้วิจัยได้ศึกษาคุณลักษณะของเครื่อง ตลอดจนพัฒนาซอฟท์แวร์อินเตอร์เฟซใหม่ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องและเพื่อการนำเสนอข้อมูล ที่สะดวกต่อการใช้งานแก่ครูและนักเรียน ตลอดจนพัฒนาชุดการเรียนรู้การทดลองประกอบการใช้งานที่ผ่านการทดสอบจริงกับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง