ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วัดมหาธาตุอยุธยากับ 3D Laser Scanner และการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ
คำสำคัญ วัดมหาธาตุอยุธยา;เทคโนโลยี 3D Laser Scanner;มรดกทางวัฒนธรรม
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย วีดีทัศน์ "การสำรวจรังวัดวัดมหาธาตุอยุธยาด้วยเทคโนโลยี 3D Laser Scanner" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย "การพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา วัดมหาธาตุอยุธยา ( Multimedia Design for Architectural Heritage Tourism Interpre-tation a case study of Wat Mahathad Ayudhaya) ภายใต้แผนงานวิจัย "แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยการจัดการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออก¬เฉียงใต้ภาคพื้นทวีป (Driven Strategic Plan for Thailand as a Hub of Tourism by Managing the World Heritage in the Main Land of Southeast Asia)
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • ซอฟต์แวร์
Creative Commons License


วัดมหาธาตุอยุธยากับ 3D Laser Scanner และการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง