ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สวนสมุนไพรจันทบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวชไมพร พรมกัณหา
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวดรุณี บุผาวาส , นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร , นางสาวสุภา คลังกระโทก , นางสาวสุมาลัย ปิดตาทะสา , นางสาวอังค์วรา รื่นรมย์
คำสำคัญ สวน;สมุนไพรจันทบุรี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ที่ตั้ง ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ .ศ.2486 ปัจจุบันมีพื้นที่รวม 144 ไร่ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ 104 ไร่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 40 ไร่ จัดทำเป็นสวนสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งปลูกรวบรวมพันธุ์และอนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพร จำนวนมากกว่า 500 ชนิด ศึกษาวิจัยด้านการปลูกพืชสมุนไพรผลิตวัตถุดิบสมุนไพร สำหรับศึกษา วิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีโรงล้าง อบ ตากสมุนไพร สำหรับปฏิบัติงานและการสาธิต เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ผลิตกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 ต้น จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประจำจังหวัดจันทบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=noB0jHKbk84
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สวนสมุนไพรจันทบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง