ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ช่างเขียนแบบคอมพิวเตอร์ รุ่น 9 จากโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กนกเรขา ดรรชนีนามชัย
คำสำคัญ การผลิตช่างเทคนิค;ผู้พิกา;ผู้ด้อยโอกาส
หน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย CSR Project: โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ของสถาบันฯ ซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่ง และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ยากจนขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีโอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมในการรับเข้าทำงานเป็นช่างเทคนิคต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งการรับผู้เข้าฝึกอบรมไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความรู้ทักษะ พร้อมที่จะประกอบอาชีพต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=JVM6sp58Jbk
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ช่างเขียนแบบคอมพิวเตอร์ รุ่น 9 จากโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง