ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวปนัดดา ริยะกาศ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
คำสำคัญ การใช้พลังงาน;การปล่อยก๊าซเรือนกระจก;เครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร;วิสาหกิจขนาดย่อม
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย อุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปางเป็นอุตสาหกรรมดั่งเดิมที่ประกอบกิจการกันมาอย่างยาวนานและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปางเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ “ชามตราไก่” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกของลำปางกำลังประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนที่สำคัญของการผลิตเซรามิก และผลจากการใช้พลังงานในการผลิตที่สูงนั้นย่อมส่งผลถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงตามไปด้วย ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง