ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อใช้เป็น test kits ในการตรวจหาแบคทีเรีย ที่มีความสามารถในการผลิต polyhydroxyalkanoates (PHAs)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มนตรี ยะสาวงษ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร. สุพัตรา อารีกิจ , รศ. โกสุม จันทร์ศิริ
คำสำคัญ DNA biosensor;PHAs;bioplastic
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ชุดทดสอบสำหรับใช้คัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างพลาสติกชีวภาพจากสิ่งแวดล้อม สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง หลักการ คือ การออกแบบตัวติดตามให้มีความจำเพาะกับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่สำคัญต่อการสร้างพลาสติกชีวภาพ และอาศัยเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ เช่น DNA lateral flow, ISFET และ gold nanopartical-based ในการพัฒนาชุดทดสอบ ทำให้นักวิจัยมีโอกาสสูงขึ้นในการคัดแยกแบคทีเรียที่มีคุณลักษณะที่ดีในการสร้างพลาสติกชีวภาพ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง