ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ที่พึงประสงค์ : พัฒนาการและแนวโน้ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พีรพร พงศ์พิพัฒน์พันธุ์
คำสำคัญ พระพุทธศาสนา
หน่วยงาน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ที่พึงประสงค์นั้นสื่อมวลชนทั้งสองฝ่ายควรมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งและกัน สื่อมวลชนอาชีพและสื่อมวลชนในพระพุทธศาสนาต้องพัฒนาบุคคลากรหรือองค์กรให้เข้ากับยุคสารสนเทศ (IT) ด้วยการมีโลกทัศน์ที่เปิดกว้างเพื่อรับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ควรมีการปรับตัวเข้าหากันเพื่อทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ควรศึกษาพระพุทธศาสนาจนเกิดความเข้าใจ ควรเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย ควรสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนด้านพระพุทธศาสนาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันสื่อมวลชนในพระพุทธศาสนาควรประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัยเพื่อคงและเพิ่มศรัทธาจากมวลชน ส่วนสื่อมวลชนอาชีพที่ควรปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมของสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ที่พึงประสงค์ : พัฒนาการและแนวโน้ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง