ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดและไรน้ำนางฟ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Knowledge Management on aquaculture of freshwater fish and fairy shrimp to social communities in Northeast Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ละออศรี เสนาะเมือง
คำสำคัญ ไรน้ำนางฟ้า;ไรแดง;อาหารมีชีวิต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย เกษตรกรบ้านยางน้อย ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีส่วนหนึ่งที่ประกอบอาชีพการเพาะพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ บริเวณนี้จึงเป็นแหล่งผลิตลูกปลาที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเกษตรกรหลายรายสามารถผลิตลูกปลารวมกันได้ปีละหลายล้านตัว แต่ส่วนใหญ่ลูกปลาจะมีอัตราการรอดต่ำทำให้ได้ผลผลิตน้อย เกิดภาวะขาดทุน ดังนั้นเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งมีความพร้อมในแง่ของพื้นที่บ่อ และพ่อแม่พันธุ์ อีกทั้งยังมีภูมิปัญญาการเพาะพันธุ์ปลาอยู่ก่อนแล้ว จึงมีความต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับการเพาะพันธุ์ลูกปลาเพื่อเพิ่มอัตราการรอด และเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการสอนเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยง ไรน้ำนางฟ้าและไรแดง เพื่อเป็นอาหารอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบและชุมชนเข้มแข็งที่สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง