ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสีเขียวด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบบริหารจัดการแบบสมาร์ทฟาร์ม
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Encouragement of Aquaculture Green Community by Renewable Energy Technology and Smart Farming Management System
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสราวุธ พลวงษ์ศรี
คำสำคัญ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน;ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบบริหารจัดการแบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับชุมชนเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อให้เป็นต้นแบบชุมชนเกษตรกรรมสีเขียว การดำเนินโครงการประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และองค์ความรู้ระบบบริหารจัดการแบบสมาร์ทฟาร์มแก่พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการและสามารถพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ได้แก่ พื้นที่ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นทำการสร้างต้นแบบนวัตกรรมและอบรมถ่ายทอดแก่ชุมชนเพื่อสร้างนวัตกรต้นแบบ และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอื่นๆ มีการประเมินความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ของนวัตกรรมที่ถ่ายทอด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการติดตามการใช้งานนวัตกรรมต้นแบบ จากการประเมินศักยภาพได้คัดเลือกพื้นที่ติดตั้งต้นแบบนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมไปใช้งานให้เกิดประโยชน์โดยจำนวน 2 แห่ง
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง