ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ LessPaper
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ
คำสำคัญ ระบบการจัดการ;เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การนำเทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) มาเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบวงจรชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินเอกสารและการลงนามสั่งการบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารกระดาษ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=D_DQMoJ_g0E
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Creative Commons License


ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ LessPaper is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง