ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Model of Youth Network Development for Crime Prevention and Victimization via Social Media Process
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พันตำรวจโท วิชิต อาษากิจ
เจ้าของผลงานร่วม ร้อยตำรวจเอก นิตินัย เทพเทียน , รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก มีชัย สีเจริญ , รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ
คำสำคัญ การจัดการความรู้;สื่อสังคมออนไลน์;เครือข่ายเยาวชน;การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
หน่วยงาน คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย การศึกษาวิจัยนี้ได้ดำเนินการตามกระบวนการของการจัดการความรู้ผ่านการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และการสนทนากลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงจัดทำคู่มือสำหรับการสร้างต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทนเยาวชน และบุคลากรขององค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รวมถึงนักเรียนนายร้อยตำรวจที่กำลังเรียนวิชาตำรวจมวลชนสัมพันธ์ด้วย จากการดำเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการของการจัดการความรู้ ทำให้ทราบว่าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายและคัดเลือกแกนนำเครือข่าย 3) ขั้นฝึกอบรมแกนนำเครือข่าย และ 4) ขั้นขยายเครือข่ายและสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย โดยจะต้องใช้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างบุคลากรของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับบุคลากรในหน่วยงานที่ดูแลเยาวชนที่จะนำมาเป็นสมาชิกเครือข่าย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียน รวมถึงตัวแทนแกนนำเครือข่ายเยาวชนที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายร่วมกับเยาวชนที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ที่ร่วมกันสร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สามารถสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของอาชญากรรม
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง