ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์รั้วไร้สายเพื่อการเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ An Applciation of the Wireless Guard for Landslide and Flash Flood Warning in Nan and Uttraradit Provinces.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัมภีร์ ธีระเวช
เจ้าของผลงานร่วม พลเรือตรีอนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ
คำสำคัญ รั้วไร้สาย;การเตือนภัยล่วงหน้า;ภัยพิบัติ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องรั้วไร้สายเพื่อการเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหากในจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์ ขั้นแรกคือการปรับปรุงรั้วไร้สายให้เป็นอุปกรณ์สำหรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่ใช้งานง่าย สะดวกต่อการนำไปใช้งานในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายได้ จากนั้นจึงเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งแบ่งออกเป็นสองช่วง แต่ละช่วงมีกลุ่มเป้าหมายย่อยต่างกัน ช่วงแรกเน้นการให้ความรู้กับตัวแทนชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการให้ความรู้ทั่วไปและการฝึกปฏิบัติ โดยเฉพาะการผลิตสายสัญญาณและการซ่อมบำรุง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนชุมชนที่จะเป็นผู้ดูแลอุปกรณ์ขั้นตอนขั้นที่สองเน้นกลุ่มเป้าหมายทั่วไป เช่น ประชาชน และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นที่การทำความรู้จักการทำงานของรั้วไร้สาย การรับข้อมูลการแจ้งเตือน และแนวทางการแปลผลสัญญาณแจ้งเตือนของรั้วไร้สาย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง