ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตกรดเลวูลินิคจากใบอ้อยโดยใช้กระบวนการไบโอรีไฟน์เนอรี่แบบบูรณาการและการประเมินวัฏจักรชีวิต
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Levulinic acid production from sugarcane leaf via integrated biorefinery process and its life cycle assessment
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กมลวัฒน์ นาคะสรรค์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Kamonwat Nakason
เจ้าของผลงานร่วม บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล , วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ , สัญชัย คูบูรณ์
คำสำคัญ กรดเลวูลินิค;ใบอ้อย;สารเคมีตัวกลาง;การประเมินวัฏจักรชีวิต;โมเดลเศรษฐกิจใหม่;Levulinic acid;Sugarcane leaf;Intermediate chemicals;Life cycle assessment;BCG model
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย การนำใบอ้อยมาทำไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 175 °C เวลา 30 นาที ในสารละลายกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.4 โมลาร์ จะได้ผลิตภัณฑ์กรดเลวูลินิคเท่ากับ 20.95 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักของใบอ้อยแห้ง ซึ่งการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และวัฏจักรชีวิตรพบว่า การผลิตกรดเลวูลินิคจากใบอ้อยมีความคุ้มการทางเศรษฐศาสตร์และกรดเลวูลินิคที่ผลิตได้มีค่าศักยภาพในการทําให้เกิดโลกร้อนต่ำกว่ากรดเลวูลินิคทางการค้า และการนำใบอ้อยมาผลิตกรดเลวูลินิคถือเป็นแนวทางการจัดการใบอ้อยที่จะช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนจากการเผาใบอ้อยได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • พลังงานและเชื้อเพลิง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง