ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาข้อมูลงานศิลปวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์ และพลวัตในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The Study of the Aesthetics and Dynamics of Art and Culture in Rattanakosin Island Region from the Time of the City
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศุภารมย์ ประสาทแก้ว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Supharom Prasatkaew
เจ้าของผลงานร่วม รัชพล แย้มกลีบ , บุณยนุช นาคะ , พิชญา คุ้มแคว้น
คำสำคัญ เกาะรัตนโกสินทร์;กรุงรัตนโกสินทร์
หน่วยงาน สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย ในการศึกษาพบว่าสิ่งที่มีผลต่อพลวัตของสุนทรียศาสตร์นั้นเกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในนั้นมักจะมีมูลเหตุมาจากความนิยมส่วนตัวของชนชั้นปกครองหรือชนชั้นนำและแพร่หลายออกไปกลายเป็นที่นิยมในสังคม รวมถึงปัจจัยทางการเมืองและสังคมในขณะนั้นที่เป็นตัวกำหนดทิศทางของสุนทรียศาสตร์ ส่วนปัจจัยภายนอกนั้นล้วนแต่เป็นกระแสความนิยมสุนทรียศาสตร์จากต่างชาติซึ่งปัจจัยภายในและภายนอกนี้มีผลต่อสุนทรียศาสตร์ในแต่ละช่วงสมัย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/profile.php?id=100086780286821
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง