ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการเครื่องช่วยหายใจเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและในโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Corona Disease 2019 Transport and Field Hospital Ventilator Project
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. นพ.ทายาท ดีสุดจิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Tayard Desudchit
เจ้าของผลงานร่วม รศ.เจิดกุล โสภาวนิตย์ , นาย ชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา , นาย กัณวัตม์ เสนานาญ , นาย อภิชัย คงพัฒนโยธิน , นาง นฤชา จิรกาลวสาน , รศ.ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน
คำสำคัญ transport ventilator, Covid-19, pandemic, medical device registration, International Organization for Standardization;transport ventilator;Covid-19;pandemic;medical device registration;International Organization for Standardization
หน่วยงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย จาการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่าเครื่องช่วยหายใจจะขาดแคลน ซึ่งเครื่องหายใจนี้ต้องสามารถใช้ในโรงพยาบาลสนามที่ไม่มีระบบท่ออากาศทางการแพทย์ และใช้ในการขนย้ายผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ไทยต้องมีการพัฒนาเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม ให้เพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้เมื่อมีโรคระบาด โครงการนี้ได้ออกแบบ ผลิต ทดสอบเครื่องช่วยหายใจที่ขนย้ายได้ทั้งตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและทางการแพทย์และได้ทดสอบการใช้งานในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ โครงการฯหวังว่าจะทำให้ประเทศไทยยอมรับเครื่องบำบัดในภาวะวิกฤติที่ผลิตในไทยได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • การแพทย์คลีนิก
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง