ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศึกษาประสิทธิผลของการบริโภคข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงแทนข้าวขาวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (ระยะที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์
เจ้าของผลงานร่วม ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์ , นางสาวสุนันทา วงศ์ปิยชน , นายสำเริง แซ่ตัน
คำสำคัญ สังข์หยดพัทลุง;ผู้ป่วยเบาหวาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โดยให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 34 รายบริโภคข้าวกล้องสังข์หยดแทนข้าวขาวอย่างน้อยวันละ 2 มื้อเป็นเวลา 48 สัปดาห์เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งบริโภคข้าวขาวตามเดิมจำนวน 35 ราย ผลการศึกษาที่สำคัญ พบว่า กลุ่มข้าวกล้องสังข์หยดมีค่าเฉลี่ยฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงและค่าเฉลี่ยของซีรั่ม ORAC เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนบริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยผลการศึกษาบ่งชี้ว่าการบริโภคข้าวกล้องพันธุ์สังข์หยดมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในระยะยาว
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง