ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการ การรวบรวม ประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ให้เหมาะสมต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตนาน้ำฝนและประสบภัยแล้งของภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ชลธิรา แสงศิริ
เจ้าของผลงานร่วม ธนพร ขจรผล , อิสระพงศ์ บุตรจันทร์ , นายบุรินทร์ แสงสุข
คำสำคัญ ข้าวไร่;ข้าวพื้นเมือง;คุณค่าทางโภชนาการ;ประสบภัยแล้ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการนี้รวบรวมข้าวไร่และข้าวพื้นเมือง 14 จังหวัด ในเขตภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย จากการสำรวจ พบสายพันธุ์ข้าวทั้งหมด 339 สายพันธุ์ และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่หลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบน่าจะเป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกข้าวไร่ในเขตนาน้ำฝนและประสบภัยแล้งของภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการ การรวบรวม ประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ให้เหมาะสมต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตนาน้ำฝนและประสบภัยแล้งของภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง