ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : คนรักชาติ รักแผ่นดิน (52)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)
คำสำคัญ คนรักชาติ;รักแผ่นดิน;อนุรักษ์;ทรัพยากร;อพ.สธ.
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ทรัพยากร คือ สิ่งที่ต้องอนุรักษ์อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย แต่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่หลากหลายทั่วประเทศนั้นเป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เวลานาน และจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากคนไทยทุกคน ทุกคนจึงต้องรู้จักทรัพยากร เห็นคุณ รู้ค่าทรัพยากรในท้องถิ่นของตน ทุกคนต้องมีจิตสำนึกรักทรัพยากร เข้าใจความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรว่าเป็นเรื่องของส่วนรวมและเป็นอนาคตของประเทศชาติ ทุกคนจึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรตามศักยภาพในกลุ่มของตนเอง ไม่มีใครรู้จักทรัพยากรท้องถิ่นได้ดีเท่ากับคนในชุมชน หากทุกคนในชุมชนรู้คุณค่าของทรัพยากร รู้จักอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลย์ ทุกชุมชนในทุกตำบลกว่า 7,200 แห่งทั่วประเทศ จะเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Y-j6HfiXshs
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง