ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนโสตศึกษา (48)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ สวนพฤกษศาสตร์;โรงเรียนโสตศึกษา
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ริเริ่มงานสวนพฤกษศาสตคร์โรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับเยาวชน จากวันนั้นมาแนวทางในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้แพร่สู่โรงเรียนสมาชิกทั่วประเทศ รวมถึงโรงเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี การดำเนินงานสวนพฤษกศาสตร์โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี จะต่างจากโรงเรียนอื่น ๆ ก็ คือ อุปสรรคในการถ่ายทอดโดยใช้ภาษามือในการสื่อสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=VGAfj7FHmVw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง