ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หญ้าเนเปียร์แคระ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี
คำสำคัญ หญ้า;เนเปียร์แคระ
หน่วยงาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย นับตั้งแต่รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคนมจนกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่แพร่หลายในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทย แต่ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคนมก็คือ ต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งกว่า 60% ของต้นทุนการผลิตจะเป็นค่าอาหารข้นที่ใช้เสริมให้กับ โคนม โดยทั่วไปอาหารสำหรับเลี้ยงโคนมจะมีอยู่ 2 ชนิดคือ อาหารหยาบและอาหารข้น อาหารหยาบได้แก่ อาหารที่มีเยื่อใยสูง เช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง ฟาง หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งจัดว่าเป็นอาหารหลัก และยังมีการให้อาหารเสริมแก่โคนมหรือที่เรียกว่า อาหารข้น เพื่อเสริมโปรตีน พลังงาน และแร่ธาตุ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jfN5RU8mGaU
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


หญ้าเนเปียร์แคระ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง