ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมาย ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสุรพล จัตุพร
เจ้าของผลงานร่วม นางพรศิริ เสนากัสป์ , นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , นายปรัชญา แตรสังข์ , นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ
คำสำคัญ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว;ชาวนาต้นแบบ;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;ทรัพยากร
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีแบบชาวนาสู่ชาวนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของชาวนาต้นแบบให้มีคุณสมบัติ ๒ ต้องสร้าง ๓ ต้องมี ๔ ต้องรู้ ของการเป็นครูชาวนา ภายใต้หลักการประยุกต์และพัฒนาวิชาการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปรับใช้ให้เป็นรูปแบบการผลิตข้าวที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ พร้อมกับจัดทำคู่มือสำหรับถ่ายทอดความรู้ ที่ผ่านการปรับใช้แล้วได้ผลดี ให้กับชาวนาเครือข่าย และขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมาย ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง