ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนอย่างยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสมหมาย เลิศนา
เจ้าของผลงานร่วม นายบุญรัตน์ จงดี , นางสาววราภรณ์ วงศ์บุญ , นายอิสระพงศ์ บุตรจันทร์ , นางสาวสุพัฒนา บุรีรัตน์ , นางชนะ ศรีสมภาร , นางจงใจ มะปะเข , นายชิษณุชา บุดดาบุญ , นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม
คำสำคัญ การเปลี่ยนแปลภูมิอากาศ;ข้าวนาน้ำฝน
หน่วยงาน กรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ในสภาวะที่มีความแปรปรวนของภูมิอากาศ ในปริมาณของฝน การเริ่มต้นและสิ้นสุดของฤดูปลูก การใช้พันธุ์ข้าวที่ไวต่อช่วงแสงจะมีเสถียรภาพดีกว่าพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เกษตรกรมีความเข้าใจปัญหาของภูมิอากาศมากขึ้น เกษตรกรบางส่วนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนการใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย การเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งการพยากรณ์วันปลูกที่เหมาะสม จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อการขยายผลต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนอย่างยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง