ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.อัศนีย์ ก่อตระกูล
เจ้าของผลงานร่วม นายสุเทพ ขุนทอง , ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวณิช , ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย , ดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม , ดร.ประกาย เทพหาร , นางสุชาดา อุชชิน
คำสำคัญ Rice Watch;บริการข้อมูล;เว็บและอุปกรณ์โมบาย;ปฏิทินการปลูก;การใช้ระบบเฝ้าข้าว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ระบบเฝ้าข้าว หรือ Rice Watch เป็นระบบแพล็ตฟอร์มที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรมคลาวน์ ประกอบด้วยระบบย่อย ๑๖ ระบบ เพื่อให้บริการข้อมูลและความรู้แก่เกษตรกรแบบทุกที่ทุกเวลา ทั้งผ่านเว็บและอุปกรณ์โมบาย สำหรับวางแผนการผลิตโดยมีการติดตามราคาและความต้องการของตลาด สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกด้วยปฏิทินการปลูก ที่เชื่อมโยงความรู้สำหรับ การเลือกพันธุ์ การดูแลดิน การให้ปุ๋ย การวิเคราะห์โรคและแนะนำวิธีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว การใช้ระบบเฝ้าข้าว จะช่วยให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุน ลดความเสี่ยงจากศัตรูข้าว และลดการใช้สารเคมี ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการผลิต
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง