ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถานีพัฒนาที่ดินยะลา กรมพัฒนาที่ดิน
คำสำคัญ โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง;ปลูกปาล์มน้ำมัน
หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินยะลา กรมพัฒนาที่ดิน
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จังหวัดยะลามีพื้นที่นาทิ้งร้างทั้งจังหวัด รวมพื้นที่ประมาณ 17,100 ไร่ โดยมีสาเหตุการทิ้งร้าง เช่น ดินมีปัญหาจากสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน การขาดแคลนน้ำในการทำนา และการไม่มีแรงงานในการประกอบอาชีพ จึงทำให้พื้นที่นาถูกทิ้งร้าง และจากการสำรวจความเหมาะสมของดินในพื้นที่นา สามารถปรับปรุงเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน โดยการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม การทำร่องระบายน้ำ การไถยกร่องเพื่อปลูกพืช การทำระบบส่งน้ำในไร่นา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=LPHpF5dGlfo
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง