ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการสร้างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Model in Life Skills and Occupation Skills Enhancement based on Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals for Youths
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Dr. Tongrak Jitbantao
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
คำสำคัญ ทักษะชีวิต;ทักษะวิชาชีพ;ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง;การพัฒนาที่ยั่งยืน;เยาวชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย รูปแบบการสร้างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม 3 ระยะ เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณ์เกี่ยวกับทักษะชีวิตและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการสร้างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพ และเพื่อถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายการนำองค์ความรู้และรูปแบบการสร้างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพสู่ชีวิตวิถีถัดไปบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนไปสู่การประยุกต์ใช้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการสร้างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง