ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พหุวัฒนธรรมผ่านเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นาย เจนณรงค์ การะเกษ
เจ้าของผลงานร่วม นาย รณกฤต หานุสิงห์ , นางสาว ศิวพร ตาปาน , นาย อภินันทน์ ศรีโสภา , นาย ณัฐวุฒิ ดงเย็น , นาย ศัตายุ บุญกำจัด , นางสาว ณัฐริกา อินทวงศ , นางสาว ชุติมน แฝงพงษ์
คำสำคัญ พหุวัฒนธรรม;เพลงชาติ;ประเทศสมาชิกอาเซียน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั้น สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ในอาเซียน และในเรื่องของ “ เพลงชาติ ” เป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นชาติ ทั้งในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ ทำให้ปลุกเร้าและความเกิดความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง ซึ่งเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีความหมายหมายแตกต่างกัน ทางคณะผู้จัดทำตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงต้องการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของ “พหุวัฒนธรรมผ่านเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน” ออกมาในรูปแบบของสื่อการนำเสนอ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเซียนและส่งเสริมด้านวัฒนธรรมในรูปแบบของดนตรี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=YS_UIZPtHdw
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


พหุวัฒนธรรมผ่านเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง