ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดกลิ่นสาบและการแปรรูปข้าวสารขัดขาวที่มีกลิ่นสาบเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.จิราภรณ์ สอดจิตร์ , ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง , นางสาวเพชรรุ้ง เสนานุช , ผู้ช่วนศาสตราจารย์ วรสิทธิ์ โทจำปา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวีณา น้อยทัพ , นางสาวศศิวิมล จิตรากร , รองศาสตราจารย์ รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภรณ์ จรัญรัตนศรี , รองศาสตราจารย์ กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , นางสาว จารุภา หล่อยดา
คำสำคัญ ลดกลิ่นสาบ;การแปรรูปข้าวสารขัดขาว;ผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แผนงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดกลิ่นสาบและการแปรรูปข้าวสารขัดขาวที่มีกลิ่นสาบเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นการศึกษาวิธีการลดกลิ่นสาบในข้าวสารและการแปรรูปข้าวที่มีกลิ่นสาบแต่บริโภคได้เป็นน้ำส้มสายชู ซีอิ๊ว ข้าวคั่ว และปลาร้า โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงานวิจัยนี้คือ ได้วิธีการลดกลิ่นสาบในข้าว ต้นแบบกระบวนการผลิตและสูตรของน้ำส้มสายชู ซีอิ๊ว ข้าวคั่ว และปลาร้า ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวที่มีกลิ่นสาบแต่บริโภคได้ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดกลิ่นสาบและการแปรรูปข้าวสารขัดขาวที่มีกลิ่นสาบเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง