ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้จากงานวิจัยด้านอาหารแช่แข็งสู่การใช้ประโยชน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จิรารัตน์ อนันตกูล
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ , ดร.ธนจันทร์ มหาวนิช , นายสุเมธ กีรติมโนชญ์
คำสำคัญ อาหารแช่แข็ง;การจัดการความรู้;ฐานข้อมูล;การถ่ายทอดองค์ความรู้;ผู้ประกอบการ
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารโดยการลดอุณหภูมิจนน้ำที่มีอยู่ในอาหารอยู่ในรูปของน้ำแข็ง ช่วยชะลอหรือยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆได้ การถนอมอาหารด้วยวิธีนี้ใช้ได้กับอาหารหลากหลายประเภท โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปโดยวิธีนี้มีคุณภาพใกล้เคียงกับอาหารสด จึงเป็นการแปรรูปอาหารที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การที่อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งนี้จะสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนจะต้องอาศัยองค์ความรู้ ซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง โดยข้อมูลเหล่านี้อาจจะเข้าถึงได้ยาก หรือเข้าใจยาก ดังนั้นการมีฐานข้อมูลความรู้จากงานวิจัยที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ เกิดการใช้ประโยชน์ที่เห็นผลได้จริงในเชิงพาณิชย์ต่อไป โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของฐานข้อมูลงานวิจัยที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง