ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงข้าวใหม่เป็นข้าวเก่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.จิรารัตน์ อนันตกุล
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ , ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
คำสำคัญ การเปลี่ยนแปลงข้าวใหม่;ข้าวเก่า;แอมิโลสสูง;แอมิโลสต่ำ;การเก็บรักษา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงข้าวใหม่เป็นข้าวเก่า ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้าวแอมิโลสสูงและแอมิโลสต่ำ ชนิดละ 3 พันธุ์ และสร้างสมการเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆ ตามอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย ได้เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สมบัติต่างๆ ของข้าวโดยไม่ทำลายตัวอย่าง และได้สมการที่ใช้ในการทำนายการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษา เพื่อถ่ายทอดให้อุตสาหกรรมข้าวและข้าวแปรรูป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงข้าวใหม่เป็นข้าวเก่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง