ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าวไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
เจ้าของผลงานร่วม ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ , ดร.วัชระ เสือดี , นายธีระพล ตั้งสมบุญ , นายไพโรจน์ แสงจินดา , นางศิริรัตน์ โสภณ , นายศุภชัย แก้วลำใย , ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ , นายมารุต ราชมณี
คำสำคัญ ประสิทธิภาพการใช้น้ำ;ดัชนีชี้สถานภาพทรัพยากรน้ำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แผนวิจัยการบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าวไทย ศึกษาทบทวนค่าสัมประสิทธิ์พืชของข้าวพันธุ์ไทย ได้แก่ กข 31 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 และ ขาวดอกมะลิ 105 ตรวจวัดวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ทางตรงในสภาพไร่นา ศึกษาผลกระทบของการใช้น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยใช้ค่าดัชนีความเครียดน้ำรายเดือน และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ทรัพยากร และคุณภาพของระบบนิเวศ เพื่อใช้เป็นดัชนีชี้สถานภาพทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำและในการบริหารจัดการน้ำเชิงนโยบายต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าวไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง