ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การติดตามประชากร และการกระจายของควายป่า (Bubalus bubalis Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายนรเศรษฐ์ เขียวศรี
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์รองลาภ สุขมาสรวง , รองศาสตราจารย์อุทิศ กุฏอินทร์
คำสำคัญ ควายป่า;ประชากร;พื้นที่อาศัย;เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาประชากรควายป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พบความหนาแน่นของประชากร 0.38 ตัว/ตารางกิโลเมตร ผลการนับประชากรทั้งหมดจากการพบเห็นตัวโดยตรงประมาณ 69 ตัว สาเหตุการตายระหว่างการศึกษาพบควายป่า 2 ตัว จากการล่าของเสือโคร่ง และปัยจัยคุกคามที่สำคัญกับประชากรควายป่าคือ การปล่อยสัตว์เลี้ยง วัว ควาย ชนิดพืชต่างถิ่นรุกราน และการรบกวนจากมนุษย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์