ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับตัวของชาวนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรไทย ศิริสาธิตกิจ
คำสำคัญ การปรับตัวของชาวนาอย่างยั่งยืน,ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีการปรับตัวจากการทำนาภายใต้ระบบเกษตรกรรมแบบยังชีพมาสู่ระบบเกษตรกรรมแบบทวิลักษณ์ และปรับตัวมาสู่การผลิตภายใต้ระบบการเกษตรเชิงพหุลักษณ์ สำหรับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปรับตัวของชาวนาใน 4 พื้นที่พบว่า พื้นที่ตำบลบางแก้ว และพื้นที่ตำบลพนางตุง คือ การทำนา พื้นที่ตำบล วัดจันทร์ คือ การปลูกผัก และพื้นที่ตำบลแหลม คือ การปลูกปาล์มน้ำมัน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการปรับตัวของชาวนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง