ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ 105 สังข์หยดพัทลุงให้ปลูกได้ทุกฤดูเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง
เจ้าของผลงานร่วม นาง ทุเรียน ทาเจริญ , นางสาวแสงทอง พงษ์เจริญกิต , นางสาวช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ , นายเสกสรร สงจันทึก , นายประวิตร พุทธานนท์ , นายสุรินทร์ ดีสีปาน , นางคคนางค์ ปัญญาลือ , นางสาว อาทิตยา ยอดใจ , นายเลิศเกียรติ ชูสิริ , นายสำเริง แซ่ตัน
คำสำคัญ ปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15;ปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105;ปรับปรุงพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง;ไม่ไวต่อช่วงแสง;Marker-assisted Backcrossing;ข้าวต้นเตี้ย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ 105 และสังข์หยดพัทลุงให้ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูง/ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวด้วยวิธี Marker-assisted Backcrossing ทำโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล้วจึงส่งต่อให้กรมการข้าวเพื่อนำไปคัดเลือก ศึกษาพันธุ์ขั้นต้น และทดสอบผลผลิตในสถานีทดลอง ระหว่างสถานี ระดับไร่นาเกษตรกร และรับรองพันธุ์ซึ่งจะได้ข้าวจำนวน 15 พันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ทั้งฤดูนาปี และ นาปรัง รวมทั้งได้ข้าวต้นเตี้ยที่ไม่หักล้มสามารถเก็บเกี่ยวนวดด้วยรถเก็บเกี่ยวได้ง่าย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ 105 สังข์หยดพัทลุงให้ปลูกได้ทุกฤดูเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง