ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยใช้ลำไอออนพลังงานต่ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.รัชนี พนเจริญสวัสดิ์
เจ้าของผลงานร่วม นายสมบัติ พนเจริญสวัสดิ์
คำสำคัญ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย;ไอออนพลังงานต่ำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย 5 พันธุ์คือ กข31 กข41 ชัยนาท1 พิษณุโลก2 และหอมกุหลาบแดง โดยวิธีการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ เพื่อพัฒนาพันธุ์หลังจากปลูกในชั่วที่ 3 และ 4 พบว่า ได้สายพันธุ์ที่กลายในด้านออกดอกเร็ว และ/หรือให้ผลผลิตเมล็ดสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ และได้สายพันธุ์ที่มีองค์ประกอบผลผลิตที่ดี ได้แก่ มีจำนวนรวงต่อกอมาก มีเมล็ดต่อรวงมาก หรือมีน้ำหนัก 100 เมล็ดสูง นักปรับปรุงพันธุ์สามารถนำเมล็ดข้าวชั่วที่ 5 ที่เก็บเกี่ยวได้จากสายพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ไปใช้ในการพัฒนาพันธุ์ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยใช้ลำไอออนพลังงานต่ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง