ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้แบคทีเรียต้านทานแคดเมียมสายพันธุ์ Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 เพื่อการผลิตข้าวที่มีปริมาณแคดเมียมในระดับต่ำจากการเพาะปลูกในพื้นที่ปนเปื้อนและเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพในการตรวจหาสารพิษแคดเมียม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ , ดร. สมชาย ตันชรากรณ์ , ดร. วราภรณ์ ตัณฑนุช , ดร. กาญจนา ธรรมนู
คำสำคัญ เทคโนโลยีการบำบัดและฟื้นฟูทางชีวภาพ (Bioremediation technology);ข้าว (Rice);เมล็ดข้าว (rice-seed);แคดเมียม (Cadmium);การนำเข้า (Uptake);การขนส่ง (Transportation);ของเหลวในท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ (Xylem sap);ของเหลวในท่อลำเลียงอาหาร (Phloem sap);การเรืองรังสีเอกซ์ (Micro-synchrotron X-ray Fluorescence, μ-SXRF);การดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray absorption spectroscopy, XAS);อินฟราเรดสเปกโตรไมโครสโกปี (Fourier-Transform Infrared microspectroscopy, FTIR-microspectroscopy);แบคทีเรียไบโอเซนเซอร์ (Bacterial biosensor)
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2377, 08-1262-5232 โทรสาร 0-4320-2377
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนแคดเมียม (Cd) ในข้าวที่ อ.แม่สอด จ.ตาก คณะผู้วิจัยพบว่าแบคทีเรียต้านทานแคดเมียม C. taiwanensis KKU2500-3 ช่วยลดการสะสม Cd ในเมล็ดข้าวเปลือกได้สูงถึงร้อยละ 68.5 (จาก 1.46 ลดเหลือ 0.46 mg/Kg) เมื่อปลูกในดินที่มี Cd ปริมาณ 50 mg/Kg ซึ่งใกล้เคียงค่าความปลอดภัยสำหรับบริโภคที่ 0.40 mg/Kg (CODEX) การศึกษาด้วยเทคนิค FTIR พบว่าแบคทีเรียทำให้ข้าวสร้าง pectin, โปรตีน amide I & amide II, lignin, polysaccharide และ metal binding complex (หมู่ COO-) เพิ่มขึ้น และการตอบสนองที่ดีของ C. taiwanensis KKU2500-3 ต่อความเป็นพิษของโลหะหนักหลายชนิด สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อตรวจหา Cd และโลหะหนักบางชนิด ที่อยู่ในรูปที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรือตัวอย่างต่าง ๆ ได้ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้แบคทีเรียต้านทานแคดเมียมสายพันธุ์ Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 เพื่อการผลิตข้าวที่มีปริมาณแคดเมียมในระดับต่ำจากการเพาะปลูกในพื้นที่ปนเปื้อนและเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพในการตรวจหาสารพิษแคดเมียม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง