ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง , ดร.ชวลิต เกิดทิพย์
คำสำคัญ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ;การพัฒนาวิชาชีพครู;การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง