ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการฟาร์มแพะแบบ Zero Waste Agriculture ในพื้นที่ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Zero Waste Agriculture Goat Management in Thung Khru District, Bangkok
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พรรณปพร กองแก้ว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Dr. Punpaporn Kongkaew
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
คำสำคัญ การจัดการฟาร์มแพะ ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน มจธ.
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย ได้ระบบการจัดการของเสียอินทรีย์ฯ ในฟาร์มแพะอยู่ 3 ระบบ คือ ขยะสดใช้เทคโนโลยีกล่องหมักปุ๋ย และสวนผักคีห์โฮล มูลและปัสสาวะแพะ อาหารข้นแพะใช้เทคโนโลยีการหมักปุ๋ยแบบกลับกอง และการเลี้ยงไส้เดือนดิน เศษวัสดุขนาดใหญ่ในฟาร์ม ใช้เทคโนโลยีการผลิตถ่านไบโอชาร์ เกิดผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน และถ่านไบโอชาร์ และเกิดเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ทั้งสิ้น 15 เครือข่าย มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คนประกอบด้วยกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ จำนวน 32 คน (แกนนำ 10 คน) และเครือข่ายการจัดการของเสียในฟาร์ม จำนวน 15 เครือข่าย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการฟาร์มแพะแบบ Zero Waste Agriculture ในพื้นที่ทุ่งครุ กรุงเทพฯ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง