ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการขึ้นรูปแท่งพลังงานชีวมวลจากกาบใบอ้อยที่มีน้ำยางธรรมชาติเป็นตัวประสานด้วยกระบวนการอบแห้งโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานคลื่นไมโครเวฟ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The development of forming a biomass energy rod from the leaf sheath of sugarcane using natural rubber as binder during drying process by microwave energy technology
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ แก่งอินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Asst.Prof.Dr. Pornthip Keangin
เจ้าของผลงานร่วม ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ เสมา , รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์
คำสำคัญ แท่งพลังงานชีวมวล;กาบใบอ้อย;น้ำยางธรรมชาติ;พลังงานคลื่นไมโครเวฟ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการกาบใบอ้อย เพื่อลดการเผาอ้อยเพื่อกำจัดกาบใบอ้อยและการนำกาบใบอ้อยไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กาบใบอ้อยและน้ำยางธรรมชาติ โดยการพัฒนาแท่งพลังงานชีวมวลจากกาบใบอ้อยโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นตัวประสานด้วยกระบวนการอบแห้งด้วยเทคโนโลยีพลังงานคลื่นไมโครเวฟจากเครื่องที่ได้ทำการพัฒนาขึ้น และทำการศึกษาและพัฒนาส่วนผสมระหว่างกาบใบอ้อยและน้ำยางธรรมชาติที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นแท่งพลังงานชีวมวล
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
Creative Commons License


การพัฒนาการขึ้นรูปแท่งพลังงานชีวมวลจากกาบใบอ้อยที่มีน้ำยางธรรมชาติเป็นตัวประสานด้วยกระบวนการอบแห้งโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานคลื่นไมโครเวฟ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง