ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดลำดับความสำคัญแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกพื้นที่โรงไฟฟ้าขยะ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ A multi-criteria decision making for selecting waste power plant areas
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Assist.Prof.Dr. Somchai Maneewan
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร , ผศ.ดร.ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงศ์ , ดร.เชาวน์ นกอยู่ , ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
คำสำคัญ เชื้อเพลิงแข็ง;โรงไฟฟ้าขยะ;การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย การวิจัยโครงการการจัดลำดับความสำคัญแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกพื้นที่โรงไฟฟ้าขยะ จะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คัดเลือกพื้นที่โดยใช้วิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ MCDM ด้วยเทคนิค AHP ร่วมกับ TOPSIS โดยกำหนดเกณฑ์หลัก (Criteria) ทั้งหมด 5 เกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง (Sub-criteria) ทั้งหมด 13 เกณฑ์รอง ในการจัดลำดับพื้นที่ทั้งหมด 9 จังหวัด จากการวิเคราะห์ด้วย MCDM ได้พื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่ คือกำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดยคัดเลือกจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่เป้าหมายในการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนแม่บทในการจัดตั้งโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะและจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การจัดลำดับความสำคัญแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกพื้นที่โรงไฟฟ้าขยะ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง