ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของวัยรุ่นโดยประยุกต์ทฤษฎี ประมวลสารสนเทศร่วมกับการกำกับตนเองในการเรียนรู้: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ ENHANCING COMPLEX PROBLEM SOLVING SKILLS OF ADOLESCENTS BY APPLYING INFORMATION PROCESSING THEORY AND SELF-REGULATION LEARNING: AN EEG STUDY
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิทวัส เพ็ญภู่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Withawat Penphu
คำสำคัญ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน;คลื่นไฟฟ้าสมอง;เครือข่ายการทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง
หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบหลักการ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของวัยรุ่นโดยประยุกต์ทฤษฎีประมวลสารสนเทศร่วมกับการกำกับตนเองในการเรียนรู้ ศึกษาผลการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์เครือข่ายการทำงานของสมอง กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 13 – 17 ปี จำนวน 60 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า หลักการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในการนำไปใช้เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของวัยรุ่นได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์อื่นๆ
  • สหสาขาวิชาการ
Creative Commons License


การเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของวัยรุ่นโดยประยุกต์ทฤษฎี ประมวลสารสนเทศร่วมกับการกำกับตนเองในการเรียนรู้: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง