ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : แมลงสร้างโลก (46)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เจ้าของผลงานร่วม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ แมลงสร้างโลก
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เกาะแสมสารมีการศึกษาและเก็บตัวอย่างแมลงมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี แมลงบางชนิดมีประโยชน์ บางชนิดมีโทษ และบางชนิดมีพิษที่อาจทำให้มนุษย์เสียชีวิต การสูญพันธุ์ของพืชชนิดหนึ่ง สามารถส่งผลกระทบให้มีสูญเสียแมลงและสัตว์อื่นในระบบนิเวศเดียวกันได้มากมายหลายชนิด ตรงกันข้ามหากเราปลูกต้นไม้มากขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มปริมาณประชากรของแมลงให้มากขึ้นด้วย ดังที่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มในสวนพฤกษศาสตร์เกาะทะเลไทยและสวนรุกขชาติ ทำให้เกาะแสมสารมีแมลงเพิ่มขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Du5rorYJTjM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง