ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: คืนความสุขสู่แม่น้ำ คืนความสุขประชาชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คำสำคัญ อุตสาหกรรม;อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หน่วยงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สายน้ำเปรียบเหมือนต้นกำเนินแห่งชีวิต ประเทศไทยโชคดีที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ จนครั้งหนึ่งได้ชื่อว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าสู่ประเทศมากมาย การขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมที่ขาดความสมดุลนั้น ย่อมก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งพืชและสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงเพราะทุกชีวิตต้องพึ่งพาสายน้ำ หากคนไทยไม่ตระหนักในการป้องกันแก้ไข รวมถึงละเลยก็คงยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาได้ดังเดิม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง