ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการ "สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)"
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
คำสำคัญ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ;อุตสาหกรรม;เมืองอุตสาหกรรม
หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้ทุกภาคส่วนมีความห่วงใยสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ประเทศเกี่ยวกับบการพัฒนาสีเขียว (Green Growth) ซึ่งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อความยั่งยืน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas : GHG) การจัดทำนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการ­น้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง